Ремонт на жп мрежа


Обществената поръчка обхваща следните етапи, както следва:
ЕТАП I: Проектиране и подготовка на документи за издаване на разрешение за строеж;
ЕТАП II: Строителство;
ЕТАП III: Получаване на разрешение за ползване на обекта и подготовка на доказателства за получаване на сертификат за оперативна съвместимост.

Всичко за обществената поръчка

research symptoms