Ремонтират Тракийския университет в Стара Загора с 3 млн. лв.


Обновяват Тракийски университет – Стара Загора с 3 млн. лв. Сумата е осигурена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Управляващият орган на програмата обяви за публично обсъждане изменение на процедурата „Подкрепа за висшите училища в Република България” по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“. Мярката финансира условия за модерни услуги в сферата на висшето образование. Чрез обновяване на материалната база, осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане на висшите училища. По този начин висшето учебно заведение ще има срок до 29 май т.г. да кандидатства с проектно предложение.

До момента по процедурата са сключени 13 договора,. По тях  безвъзмездната финансова помощ от програмата е на обща стойност 40,7 млн. лв.

С предложените за обсъждане промени се цели и допълване на условията за съвместимост с приложимия режим на държавна помощ.

Така ще може да се финансират обекти в университетите, в които се осъществява както основната образователна дейност, така и допълнителна стопанска дейност. Това са учебни зали, които в отделни случаи се ползват под наем за провеждането на различни събития. Басейни, спортни зали, в които се допускат и външни лица срещу заплащане и т. н. Условието за съответствие с приложимия режим е стопанската дейност да не надвишава 20% от общия годишен капацитет от инфраструктурата, т.е. 20% от времето, през което тя се използва. Другата допустима възможност е за помещения, които представляват обичайни съоръжения и в тях се изпълнява стопанска дейност – например книжарници, студентски столове и т.н. Те не заемат повече от 20% от площта на финансираната инфраструктура.

Проектът на изменени Насоки за кандидатстване и приложения към тях по процедурата са публикувани на интернет сайта на програмата – www.bgregio.eu, в меню „Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020“, „Актуални процедури“. На Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове  – www.eufunds.bg, както и на интернет страницата на МРРБ.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 06.03.2020 г. (включително) по официален път. На следната електронна поща: oprd@mrrb.government.bg, както и в модула за електронно кандидатстване на информационната система ИСУН 2020.

С инвестираните евросредства във висшите учебни заведения ще се допринесе за цялостно повишаване на привлекателността на висшето образование. Впоследствие ще се постигне по-висок дял на хора с такава образователна степен. Това е сред приоритетите с национално значение. Еектът от реализираните инфраструктурни инвестиции във висшите училища оказва въздействие върху цялостното социално-икономическо развитие на страната.

В началото на годината МРРБ отпусна още 8 млн. лв. от ОПРР за ремонт на седем общински и държавни професионални гимназии.  В направленията ветеринарна медицина, горско стопанство и растениевъдство и животновъдство в Берковица, Две могили, Елхово, Нови пазар, Лозница, Професионална гимназия по облекло „Ана Май“ в Пловдив и Професионална гимназия по електроника и енергетика – Банско.