Ще има ли единен регистър за държавни и общински имоти?


регистър

Държавните и общинските имоти влизат в единен регистър, информират от пресцентъра на МРРБ и уверяват, че с мярката ще се осигури пълна прозрачност при управлението на публичните имоти.

Бъдещата електронна система трябва да бъде изградена до месец юни 2023 г. по проект, финансиран от ОП „Добро управление”.

По план всички имоти държавна и общинска собственост трябва да бъдат обединени в единен регистър за управление на собствеността. А всички ведомства и общини трябва да вписват и отразяват промените в системата за територията и имотите, за които отговарят.

С новата система трябва да се обединят всички съществуващи към момента регистри за имотите – държавна и общинска собственост, които се поддържат от различните институции на централно, областно и общинско ниво с изключение на тези с гриф за сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.

Целта е да се подобри качеството, пълнотата и сигурността на данните, както и да се оптимизира цялостната организация. Детайлният регистър ще включва и хронология по управлението и измененията в собствеността за всеки имот. Ще се подобри и служебният обмен на информация между администрациите.

Предвижда се за имотите да се съдържат и данни за данъчна оценка, данни за предоставените права за управление, концесии, договори за наем, продажба, замяна, делба, учредени ограничени вещни права, както и за лицето, придобило права, включително и актовете, по силата на които имотът е престанал да бъде държавна/общинска собственост. Съставянето на нови актове за изключителна, публична, частна държавна и общинска собственост съгласно действащото законодателство е друга функционалност, която ще предлага системата. Чрез нея ще могат да осъществяват и всички операции, свързани с управлението на държавната и общинска собственост. Ще могат да се извличат данни, подпомагащи вземането на решения относно управлението и разпореждането с имоти с цел по-голяма прозрачност и проследимост на процеса по управление и разпореждане. Ще бъде разработено електронно ръководство за работа и наръчник за администраторите. Заложени са и специализирани обучения на минимум 700 служители за работа със системата и регистъра.

С работата по електронния регистът ще бъде изготвен и анализ на нормативната уредба и ще се изготвят проекти за изменения на приложимите нормативни актове, във връзка с функционирането на единния регистър и системата, със съответната обосновка и оценка за въздействието.

Планиран е и цялостен анализ на текущото състояние на регистрите, поддържани в 28-те областни администрации, първостепенните разпоредители с бюджет и 265-те общини, както и работните процеси и връзки с други информационни системи, включително нивото на тяхната електронизация.

Проектът звучи обещаващо. Връщайки лентата малко назад обаче – към последния отчет на Държавна агенция „Електронно управление”, според който от 38 000 административни услуги едва 5% (1961 услуги) покриват стандарта на ЕС за „цифрови услуги”, въпросът ще има ли действително работещ единен регистър за държавни и общински имоти остава?

 

 

Вижте още:

 

МРРБ вкарва в регистър домоуправителите –юридически лица и фирми