„Сключване на рамково споразумение с предмет: „Ремонт, реконструкция, проектиране и строителство на сгради и горски автомобилни пътища, в съответсвие с нуждите на Югозападно държавно предприятие“


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1)
Наименование, адреси и място/места за контакт

"Югозападно държавно предприятие" ДП, ул. "Зора" №18, За: Мария Мудева, България 2700, Благоевград, Тел.: 0882 383814, E-mail: swdp@abv.bg, Факс: 073 884207
Място/места за контакт: "Югозападно държавно предприятие" ДП, гр. Благоевград, ул. "Зора №18

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uzdp.bg.

Адрес на профила на купувача: www.uzdp.bg.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2)
Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Публичноправна организация
Основна дейност на възложителя

Друг: управление на горски територии – държавна собственост, ловно стопански дейности
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
II.1)
Описание
II.1.1)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Сключване на рамково споразумение с предмет: "Ремонт, реконструкция, проектиране и строителство на сгради и горски автомобилни пътища, в съответсвие с нуждите на Югозападно държавно предприятие"

 

ПОВЕЧЕ 

„Сключване на рамково споразумение с предмет:“ Проектиране и строителство на горски автомобилни пътища и транспортна техническа инфраструктура към тях“, в съответсвие с нуждите на “ Южноцентрално държавно предприятие“


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1)
Наименование, адреси и място/места за контакт

Държавно предприятие -Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ – Смолян, к.к. " Пампорово " – административна сграда на " Южноцентрално държавно предприятие ", За: Асен Карабов- нач. отдел "СДГ" при ЮЦДП, България 4870, к.к. Пампорово , обл. Смолян , общ. Чепеларе, Тел.: 03095 8003, E-mail: ucdp_smolian@abv.bg, Факс: 03095 8003
Място/места за контакт: к.к. " Пампорово " – административна сграда на"Южноцентрално държавно предприятие"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ucdp-smolian.com.

Адрес на профила на купувача: www.ucdp-smolian.com.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2)
Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Публичноправна организация
Основна дейност на възложителя

Друг: управление на горски територии – държавна собственост, ловно стопански дейности
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
II.1)
Описание
II.1.1)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Сключване на рамково споразумение с предмет:" Проектиране и строителство на горски автомобилни пътища и транспортна техническа инфраструктура към тях", в съответсвие с нуждите на " Южноцентрално държавно предприятие".

 

ПОВЕЧЕ 

„Сключване на рамково споразумение с предмет: „Ремонт, реконструкция, проектиране и строителство на горски автомобилни пътища и сгради, в съответсвие с нуждите на Северноцентрално държавно предприятие“


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1)
Наименование, адреси и място/места за контакт

Северноцентрално държавно предприятие ДП, ул. "Бодра смяна" №3, За: инж. Иван Недков, България 5300, Габрово, Тел.: 066 800077, E-mail: office@scdp.bg, Факс: 066 800094
Място/места за контакт: гр.Габрово, ул."Бодра смяна" №3

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.scdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.scdp.bg.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2)
Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Публичноправна организация
Основна дейност на възложителя

Друг: управление на горски територии – държавна собственост, ловно стопански дейности
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
II.1)
Описание
II.1.1)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

 

„Сключване на рамково споразумение с предмет: "Ремонт, реконструкция, проектиране и строителство на горски автомобилни пътища и сгради, в съответсвие с нуждите на Северноцентрално държавно предприятие"
 

 

„Сключване на рамково споразумение с предмет: „Ремонт, реконструкция, проектиране и строителство на горски автомобилни пътища и сгради, в съответсвие с нуждите на Северозападно държавно предприятие“


РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1)
Наименование, адреси и място/места за контакт

Държавно предприятие – Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ – Враца, ул. "Христо Ботев" №2, За: Тошко Брайков, България 3000, Враца, Тел.: 088 9434031, E-mail: szdp@abv.bg, Факс: 092 620032
Място/места за контакт: гр. Враца, ул."Христо Ботев" №2, ет.3, офис 308

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.szdp.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.szdp.bg/.

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.
I.2)
Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Публичноправна организация
Основна дейност на възложителя

Друг: управление на горски територии – държавна собственост, ловно стопански дейности
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
II.1)
Описание
II.1.1)
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Сключване на рамково споразумение с предмет: "Ремонт, реконструкция, проектиране и строителство на горски автомобилни пътища и сгради, в съответсвие с нуждите на Северозападно държавно предприятие"

 

ПОВЕЧЕ 

Вашият коментар