СМР на пожарна


Предметът на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: Първа РСПБЗН-Русе – основно обновяване и реконструкция на сгради с идентификационни номера: гараж за противопожарни автомобили – 63427.3.325.9, административна сграда – 63427.3.325.8, физкултурен салон – 63427.3.325.6, тренировъчна кула – 63427.3.325.10 с адрес: гр. Русе, бул. Трети март № 23”.
Предметът на обществената поръчка е дейност от изпълнението на проект „Инвестиции за безопасен регион: окръг Гюргево и област Русе” (ISR), финансиран от Европейският фонд за регионално развитие, чрез програмата Interreg V-A Румъния – България 2014 – 2020, национално и собствено съфинансиране.

Всичко за обществената поръчка