СМР по инсталация на захранващи линии


Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на конкретни видове строителни работи, в това число:
? изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с указанията за участие и количествените сметки, като са предвидени за изпълнение следните дейности:
? Изграждане на захранващи линии и монтаж на електрически табла;
? Изграждане и въвеждане в експлоатация на Осветителна и силова инсталация;
? Изграждане на климатична инсталация.
? дейности по измерване и въвеждане в експлоатация на оборудване;
? гаранционна отговорност.

Всичко за обществената поръчка