СМР по НДК


Поръчката обхваща изпълнение на строителството на реконструкция, пристрояване, частично надстрояване и преустройство на бивша топлоцентрала на НДК в Център за изкуства и култура. СМР следва да се извършат в съответствие с одобрения инвестиционен проект.
За специфични видове СМР – трафопост, сондаж и помпена станция и поливна система е необходимо в хода на строителството да бъдат изготвени, съгласувани със специализираните контролни органи и експлоатационни дружества и одобрени инвестиционни проекти, въз основа на които следва да се извършат строително-монтажните работи. Проектантите, изготвили инвестиционните проекти, следва да упражняват и авторски надзор по време на строителството.

Всичко за обществената поръчка