СМР по противообледенителна система


Обект на обществената поръчка е строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б „а“ ЗОП – проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи по приложение № 1 от ЗОП, група 45.3, клас 45.31. Сградата, за която следва да се изпълни инженеринга съответства на строеж: четвърта категория. Предметът на поръчката включва следните дейности:
•Изготвяне на работен проект съгласно заданието за проектиране и скица № 15-336278/15.04.2019 г.;
•Упражняване на авторски надзор по време на строителството
•Доставка на необходимите материали и оборудване за изграждането на ефективни противообледенителни системи
•Извършване на предвидените за изпълнение строително-монтажни работи по изграждане на противообледенителните системи и захранването им
•Изпитвания,настройки и въвеждане в експлоатация
•Обучение на персонала на възложителя, притежаващ подходяща професионална квалификация.
Видовете строително-монтажни работи са с код по CPV 45262000 и 45315000.

Всичко за обществената поръчка