СМР по училище


Настоящата обществена поръчка е с предмет „Инженеринг – проектиране и извършване на строителни и монтажни работи, и авторски надзор на помещения (лаборатории ), в ФХФ и ФзФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и се възлага с цел подобряване условията за работа, разполагане на ново оборудване, адаптиране на Електро, ВиК и ОВК инсталациите, по проект BG05M2OP001-1.001-0008. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на ОП са подробно описани и регламентирани в Техническите спецификации от ЧАСТ ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА от документацията за участие на възложителя. Изпълнението на поръчката включва следните основни видове дейности: 1 – Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект, 2 – Извършване на СМР в лаборатории на ФХФ и ФзФ, 3 – Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта.

Всичко за обществената поръчка