Строителство на детска градина


Пълното наименование на поръчката по т. II.1.1.) е „Изграждане на нова сграда за 6 (шест) градински групи на ДГ „Каменица“ – в изпълнение на проект „Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в 2 (две) детски градини в град Пловдив“, по Процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“ – ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“.
Очакваният резултат от изпълнението на поръчката е Изграждане на нова сграда за 6 градински групи на ДГ „Каменица“. Капацитетът на образователната инфраструктура в град Пловдив ще бъде оптимизиран чрез изграждането на нова детска градина, като ще се изпълнят целите на проект „Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в 2 детски градини в град Пловдив“, а именно – да се подобрят условията за предоставяне на грижи в ранна детска възраст, както и да се подобри наличната база за предоставяне на образователни услуги в град Пловдив.

Всичко за обществената поръчка