Строителство на пешеходен надлез


1.„Проектиране, авторски надзор и строителство на „Съоръжение – пешеходен надлез /пасарелка/ над бул. “Менделеев“ /бул.Асеновградско шосе/ в ПИ 56784.540.1063, УПИ V-524,1527, етажен гараж, спортна зала, кв.1 по плана на ж.к. Тракия – 2 част и УПИ IV-550, общ. обсл. функции, кв.4 по плана на ВСИ-МО, гр. Пловдив“. Видовете дейности са изчерпателно описани по вид и характеристики в Технич.насоки/спецификация, която е неразделна част от докум-ята за настоящата ОП-Обществена поръчка. 2. Срокът за изпълнение на ОП ще се оферира съгласно заложените календарни дни в технич. насоки и Техн. предл.-Образец на Възложителя. 3. Участникът ще оферира една обща цена за изпълнение на ОП, разпределена по видове дейности, съгласно Ценовото предложение – Образец на Възложителя.4. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договор на ОП, който е неразделна част от докум-ята на същата.

Всичко за обществената поръчка