Строителство на пречиствателна станция за питейни води


Предметът на настоящата обществена поръчка е „Изграждане /строителство/ на обект: „Пречиствателна станция за питейни води за Водоснабдителна система Шумен“ гр. Шумен, съгласно изискванията на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване, строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, на база издадено разрешително за строеж по готов Работен проект (Червена книга)” издание 1999 г. и изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите им нормативни актове.

Всичко за обществената поръчка