Строителство на съоръжения за отвеждане на води


Обхватът на обществената поръчка включва следните дейности:
Дейност I – Изготвяне на инвестиционен проект;
Дейност II – Изпълнение на СМР по реализиране на строителството на обекта;
Дейност III – Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обекта.

Всичко за обществената поръчка