Строителство на склад


Предметът на обществената поръчка включва следните основни видове дейности:
• Изготвяне на работен инвестиционен проект на база за СНО в обем и съдържание, в съответствие с Техническата спецификация за проектиране и всички нормативни документи.
• Упражняване на авторски надзор по време на строителството и изработване на работни детайли;
• Извършване на строителни и монтажни работи за построяване на проектирания склад и слип /рампа/ за база СНО.
Предметът на обществената поръчка е подробно описан в Техническата спецификация.

Всичко за обществената поръчка