Строителство на социална инфраструктура


С цел ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, в предметния обхват на възлагане с настоящата обществена поръчка, целта на която е сключване на Рамкови споразумения, са включени следните две обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Ново строителство, ремонт, реконструкция, рехабилитация и възстановяване на обекти от социалната инфраструктура и сградния фонд на Район Витоша – СО“;
Обособена позиция №2: „Ново строителство, ремонт, реконструкция и рехабилитация на обекти на техническата и пътна инфраструктура на територията на Район Витоша – СО“.

Всичко за обществената поръчка