Строителство на социални жилища


Предмета на обществената поръчка включва проектиране, осъществяване на авторски надзор и строително-монтажни работи при преустройството на съществуваща сграда в социално жилище с 27 броя жилища, с адрес: гр. Свищов, ул. Черни връх“, №27А. Дейностите включват:
1. Изработване на технически инвестиционен проект, който трябва да даде решение за преустройството и промяна на предназначението на съществуваща сграда в социално жилище с 27 броя жилища.
2. Изпълнение на строително-монтажните работи.
3. Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР и изготвяне на окончателен доклад от проектанта в съответствие с чл.162, ал.2 и ал.3 от ЗУТ.
Подробните изисквания за изпълнение са съгласно Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.

Всичко за обществената поръчка