Строителството на паркинг


За изпълнение предмета на настоящата обществена поръчка е необходимо да бъдат реализирани дейности по проектиране, извършване на строително-монтажни работи (СМР) и осъществяване на авторски надзор по време на изграждането на паркинг в жк 3 – Юг до ДГ „Звънче” в гр. Козлодуй.
Подробно описание на всички дейности, включени в предмета на процедурата, се съдържа в техническата спецификация, неразделна част от документацията към настоящата обществена поръчка.

Всичко за обществената поръчка