Строят 37 социални жилища във Видин


строят видин

Ще строят 37 социални жилища, предназначени за хора в неравностойно и уязвимо положение във Видин. Проектът се осъществява чрез 100% безвъзмездна помощ по ОП “Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин“.

Планът на новите жилища предвижда рехабилитация на прилежащите пространства и изграждане на достъпна среда за хора с увреждания. Всяко жилище ще бъде с напълно обзаведени и оборудвани помещения – дневен тракт, една или две спални и санитарни помещения. Достъпна архитектурна среда за ползвателите и минимум клас „С“ на енергопотребление.

Целта е да се подобри качеството на живот на уязвимите групи от Община Видин и да се създадат условия за тяхната пълноценна реализация, за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Групите, пряко повлияни от резултатите от проекта, са бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия; многодетни семейства; родители с деца с влошено здраве и увреждания; хора в риск от бедност и социално изключване.” Това каза инж. Румен Лилов, ръководител на проекта, началник отдел „Устройство на територията“ в общината по време на организираната пресконференция за представяне на проекта.

Общата стойност на проекта е 2 016 827,01 лв., а срокът за изпълнение – до 23.04.2023 г.

снимка: община Видин

Вижте още: 

Рушаща се сграда в Тервел става модерен жилищен комплекс