Водният режим в Перник свършва


Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е предвидило 1,2 млн. м3 вода за питейни нужди на Перник. Това стана факт от средата на месец март, съобщава kmeta.bg.

В месечния график за използване на водите от комплексните и значими язовири, предвиденото количество вода за питейно-битово водоподаване към „ВиК Перник“ от яз. „Студена“ е 0,804 млн. м3 вода за март.

Освен това с годишния график за използване на водите от комплексните и значими язовири,  са планирани да бъдат прехвърлени води от деривациите на яз. „Белмекен“, чрез яз. „Бели Искър“ за аварийно водоснабдяване на Перник, в размер до 400 000 м3. А за всеки следващ месец се увеличава и ще бъде по 800 000 м3. Тези количества води са съобразени с взетото Решение на Министерски съвет от 18.01.2020 г.  Решението е за изграждане на довеждащ водопровод от резервоар Мало Бучино-нов до Перник. Провеждане на до 300 л/сек чрез водопроводната мрежа на „Софийска вода“ ЕАД.

Предоставените данни от „ВиК Перник“ на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ за питейно-битово водоснабдяване на Перник от яз. „Студена“ дават следната информация. През март 2019 г. реално използваните води са 1,044 млн. м3, а през април 2019 г. – 0,966 млн. м3. По това време не  е налаган режим на ограничено водоснабдяване.

С отпуснатите количества вода, съгласно месечния график за месец март и предвиденото в годишния график, общото количество вода за питейно битово водоснабдяване за Перник е 1,2 млн. м3.

Във връзка с горното и предвид отстранените през последните месеци течове и незаконни включвания по водопроводната мрежа, МОСВ е изпратило писмо до „ВиК Перник“.  Писмото е искане да обоснове както поисканото увеличение до 1,200 млн. м3 месечно за питейно-битово водоснабдяване от яз. „Студена“, така и необходимостта от оставането на частичен воден режим на водоподаване. През предходните години, при използване на по-малки количества от 1,200 млн. м3 месечно, не е имало необходимост от въвеждане на воден режим.

За аварийното водоснабдяване на Перник, още през месец януари е уведомило ВиК оператора за необходимостта от регламентиране на дейността. Получаване на разрешително за водовземане, а на 10 март е изпратило и напомнително писмо.

МОСВ напомня, че от месец и половина количества вода, заделени за Перник, съгласно Решение на МС от 18.01.2020 г., са резервирани в яз. „Бели Искър“.