Posts Tagged: архитектурно проектиране

Строителство на спортни съоръжения

Предметът на поръчката включва:1.Изработване на работен проект по прието техническо задание с Протокол – решение на Експертен съвет по устройство на територията /ЕСУТ/ 2. Изпълнение на предвидените в проекта СМР за изграждане на обекта; Упражняване на авторски надзор по време на строителството и изработване на работни детайли;В това число:предварителни проучвания съгласно заданието за проектиране и

СМР по Енергийна ефективност

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на пакет от многофамилни жилищни сгради, във връзка реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Кюстендил“ по 3 /три/ обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Многофамилна жилищна сграда, находяща се на адрес: гр. Кюстендил, ул.“Александър Димитров“ кв. 89,

Проектиране, доставки, СМР и надзор

Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Рудозем по три обособени позиции. Описание: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи на инсталации Изолационни строителни работи Архитектурно проектиране Монтажни работи на


Архитектурно и инженерно проектиране на сгради

1. Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР), по одобрени технически инвестиционни проекти на обект: „Подземен паркинг на кота -4,10м. и технически обслужващи помещения на кота ± 0,00; -8,10м. и -11,60м., собственост на Община Русе” към „Многофункционален комплекс – Универсална спортно – зрелищна зала и шоуруми, Търговско-развлекателен център и подземни гаражи, Бизнес център, Хотелски комплекс

Проектиране и строителство

Предметът на настоящата поръчка е изпълнение на Инженеринг- проектиране и строителство на мерки за подобряване на енергийната ефективност и обновяване на 2 отделни обекта тип многофамилни жилищни сгради в гр. Вълчи дол по обособени позиции, с одобрено финансиране в рамките на Националната програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Описание: Изолационни строителни работи Строителни и

Строителни, монтажни и ремонтни работи

Настоящата обществена поръчка включва в предметния си обхват инженеринг– проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи на многофамилни жилищни сгради по две обособени позиции, съгласно условията за участие в процедурата и съобразно изискванията на посочените технически изисквания и технически документи. Процедурата включва 2 /две / Обособени позиции, както следва: -Обособена позиция № 1


Инженеринг, СМР и надзор

Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Лозница. „Жилищен блок на територията на гр.Лозница, находящ се в ж.к. „Найден Кючуков”, бл.1 Многофамилна жилищна сграда с 4/6/8 надземни етажа и полуподземен сутеренен

Инженеринг и СМР

„Инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи по две обособени позиции, за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Берковица, изпълнявана в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за 2015”, в т.ч.: – Изготвяне на работен проект; – Доставка на необходимите

Проектиране и изпълнение на строеж

Проектиране и изпълнение на строеж, както и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Свищов във връзка с изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” със следните обособени позиции: •Обособена позиция №1 „Жилищна сграда със следния административен адрес: гр. Свищов, ул. Стоян