Posts Tagged: идеен проект

Обявиха победителите от конкурса „Идеен проект на жилищна сграда“

Обявиха победителите от конкурса „Идеен проект на жилищна сграда“

В оспорвана битка премина и завърши конкурсът „Идеен проект на жилищна сграда“ в ж.к. Бриз, град Варна, а победителите вече са ясни. Конкурсът се проведе през времето от 01.09.2016г. до 31.10.2016г. бе организиран от „Интерком груп Бриз” ЕООД, чийто собственик и управител е успешният варненски бизнесмен инж. Павлин Николов. Шест членното жури с Председател Главния

Конкурс за идеен проект на жилищна сграда във Варна

Конкурс за идеен проект на жилищна сграда във Варна

Започва конкурс за идеен проект за жилищна сграда, находяща се в УПИ XXIV, кв.20 по плана на ж.к.”БРИЗ”, гр.Варна, представляващ ПИ с идентификатор 10135.2563.760 по КК и КР на гр.Варна, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-03-149/17.02.2010г. на Началника на СГКК-Варна. Възложител: „ИНТЕРКОМ ГРУП БРИЗ” ЕООД, ЕИК 204072675, със

 

research symptoms