Posts Tagged: търгове

Подмяна на водопроводи

Предметът на поръчката е свързан с подготовка на инвестиционен проект във фаза технически проект, извършване на строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Реконструкция и подмяна на съществуващи довеждащи водопроводи от ПС II подем до ПС III подем“. Всичко за обществената поръчка

Строителство на склад

Предметът на обществената поръчка включва следните основни видове дейности: • Изготвяне на работен инвестиционен проект на база за СНО в обем и съдържание, в съответствие с Техническата спецификация за проектиране и всички нормативни документи. • Упражняване на авторски надзор по време на строителството и изработване на работни детайли; • Извършване на строителни и монтажни работи

СМР по училище

Настоящата обществена поръчка е с предмет „Инженеринг – проектиране и извършване на строителни и монтажни работи, и авторски надзор на помещения (лаборатории ), в ФХФ и ФзФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и се възлага с цел подобряване условията за работа, разполагане на ново оборудване, адаптиране на Електро, ВиК и ОВК инсталациите, по проект BG05M2OP001-1.001-0008.


Ремонт на обекти на Агенция „Митници”

Предметът и обемът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: а) Изпълнение на строителството, доставка и влагане на строителни материали и продукти, извършване на изпитвания и лабораторни изследвания, включващо: а.1) текущи ремонти на сгради, постройки, съоръжения и инсталации на Агенция „Митници“, в това число и елементи на транспортната инфраструктура, попадащи в зоната на ГКПП;

Ремонт на помещения в сгради на Биологически факултет

Изпълнение на дейности по ремонт и функционално оформление на помещения в сгради на Биологически факултет на „Св. Климент Охридски с две обособени позиции. ОП № 1: Изработване на инвестиционен проект и авт. надзор по време на строителството за всички планирани за ремонт помещения: лаб. за in vitro размножаване на ЛАР; оранжерия за адаптиране на растения;

Строителство на пречиствателна станция

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Изграждане /строителство/ на обект: „Пречиствателна станция за питейни води за Водоснабдителна система Шумен“ гр. Шумен. Всичко за обществената поръчка


Реконструкция на въздушна електропроводна линия 110KV „КАЛИМАН“

Предметът на поръчката включва изпълнението на следните основни дейности: 1. Проектиране–изготвяне на работен проект за реконструкция на ВЕЛ „Калиман“,съдържащ всички проектни части,необходими за издаване на разрешение за строеж; 2. Съгласуване на работния проект със съответните инстанции и процедиране издаването на разрешение за строеж; 3. Доставка на необходимите материали, съоръжения и оборудване-отговарящи на изискванията на възложителя;

Модернизация на жп линия София – Драгоман – Сръбска граница

Обособена позиция 1: „Проектиране на железен път, контактна мрежа, съоръжения, строителство и авторски надзор на участък Волуяк- Петърч“; Обособена позиция 2: „Строителство на железен път, контактна мрежа, съоръжения на участък Петърч – Драгоман, проектиране, строителство и авторски надзор на системи за сигнализация и телекомуникации на участък Волуяк – Драгоман“. Всичко за обществената поръчка

Строителство на управление на отпадъците „Братово – Запад“

Основни дейности в предмета на обществената поръчка: Проектиране и изграждане на фаза 2 от експлоатацията на Регионално предприятие за управление на отпадъците „Братово – Запад“, което включва: 1. Изготвяне на технически инвестиционен проект за Клетка №2 за отпадъци; Ретензионен басейн за инфилтратни води РБ2; довеждаща и обслужваща инфраструктура на Клетка 2; отводнителна инфраструктура и система