Posts Tagged: търгове

Инженеринг на компостираща инсталация

Инженеринг (проектиране и строителство) на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, гр. Лом“, финансиран от Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г. Всичко за обществената поръчка

Проектиране и строителство на обект обход на гр. Габрово

Съгласно наличните проектни разработки:-общата дължина на участъка е 10,553 км (ново строителство: 7,633 км и реконструкция: 2,920 км);-общата дължина на тунелите (5 бр.) е 4,011 км (Тунел L=171м от км 22+720 до км 22+891; Тунел “ШИПКА” L=3220м от км 24+400 до км 27+620; Тунел L=240м от км 27+800 до км 28+040; Тунел L=90м от км

АПИ стартира обществена поръчка за строителство на тунел под Шипка

АПИ стартира обществена поръчка за строителство на тунел под Шипка

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира тръжна процедура за избор на изпълнител на тунела под Шипка. Стойността на обществената поръчка е 267 225 010 лв. без ДДС. Срокът за подаване на офертите е до 17:30 ч. на 5 декември 2019 г. Обществената поръчка предвижда изграждането на участък с дължина 10,553 км, от които 7,6 км са ново


Строителство на ГКПП „Златарево“

Обхватът на обществената поръчка включва следните дейности: Дейност I – Изготвяне на инвестиционен проект; Дейност II – Изпълнение на СМР по реализиране на строителството; Дейност III – Упражняване на авторски надзор. Всичко за обществената поръчка

Строителство на ВиК мрежи

Предметът на поръчката включва подготовка на инвестиционен проект във фаза технически проект, извършване на строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“, Изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежаща ВиК мрежа. Всичко за обществената поръчка

Ремонт на театър

Предметът на поръчката е свързан с избор на изпълнител, който да извърши ремонт, реконструкция и модернизация на сграда – „Филиал на Театрално-музикален продуцентски център-Варна“ по проект BG16RFOP001-1.002-0006 „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна“. Всичко за обществената поръчка


Строителство на компостираща инсталация

В предмета на обществената поръчка се включват следните дейности: 1. Изготвяне на Работен проект за изграждане на инсталацията съгласно разработен ПИП и избраната Технология, в обем и обхват съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. 2. Извършване на СМР. СМР, свързани с изграждане на компостираща инсталация за разделно събран зелен и биоразградим отпадък. 3. Осъществяване

Ремонт на Военномедицинска академия

С провеждането на процедурата се предвижда сключване на РС с 5 потенциални изпълнители за извършването на строителни дейности в обекти, стопанисвани от ВМА и подчинените й структури. СМР/СРР, възлагани с конкретните договори след провеждане на мини процедура, ще се изразяват основно, но не само, в следните дейности (работи): строителство и/или реконструкция и/или основен и/или текущ

Инженеринг на системи за видеонаблюдение

Предметът на обществените поръчки, които ще бъдат възложени за изпълнение с конкретни договори въз основа на рамковото споразумение ще включват една или няколко от следните основни дейности: пълен инженеринг (проектиране и строителство), доставка и монтаж на системи за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал и в детски