Троян подготовя провеждане на процедури по ЗОП за изграждане на нов социален център

В Община Кюстендил същият проект вече започна.


бюджет троян

В края на 2020 г. Община Троян спечели 100% безвъзмездна финансова помощ за “Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

Общата стойност на проекта „Изграждане на център за грижа за лица с психични разстройства в с. Дълбок дол, община Троян“ е 569 957,35 лева.

Основната цел на проектното предложение е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

Срокът на изпълнение е 24 месеца, т.е. до м. Октоври 2022 г.

Проектното предложение предвижда изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в село Дълбок дол, община Троян с капацитет 15 места и включва строителство и доставка на необходимото обзавеждане и оборудване.

За изграждане на центъра е предвиден основен ремонт и преустройство на сградата на бившето училище в село Дълбок дол, община Троян. Проектът предвижда оформление на външното прилежащо пространство, съобразенo със спецификата на целевата група, както и паркинг за автомобили с четири паркоместа. Архитектурното решение включва обособяване на 9 бр. единични стаи, като две от тях са предвидени за трудно подвижни лица, и 3 бр. двойни стаи, като една от тях също е предвидена за трудно подвижни лица. Предвидени са стаи за терапия, групови занимания и дневен престой, стаи за персонала, както и кухненски бокс с трапезария. Предвидени са мерки за достъпна архитектурна среда.

Процедури по реда на ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта са в процес на подготовка и провеждане.

Аналогичен проект в община Кюстендил вече е в ход.

Заместник кметът на община Кюстендил Радмила Ангелова обяви на пресконференция, че проектът „Изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства“ в село Копиловци започваСтойността на финансовата помощ е 569 289 лв.

Проектът трябва да бъде завършен до 23 ноември 2022 година.