За юни 90.0% от българските нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат дейността си


Националният статистически институт проведе от 7 до 25 май кратко бизнес изследване сред 3 770 нефинансовите предприятия с близо 230 хил. наети лица, за види кои от тях са най засегнати от извънредното положение.

Предприятията са от секторите индустрия, строителство, търговия, транспорт и ресторантьорство, недвижими имоти; създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения, професионални дейности и научни изследвания.

В него 57.6% от анкетираните предприятия посочват, че през април са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение с март. 32.1% са посочили, че не е имало промяна в приходите им от продажби, а за 9.2% е имало увеличение.

По икономически дейности – 67.9% от предприятията занимаващи се с култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности са изпитали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги. За индустрията този процент е 55.8%, за строителството – 43.2%, а за дейностите търговия, транспорт и ресторантьорство – 67.3%.

За следващия месец 90.0% от анкетираните прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 6.8%, че ще преустановят временно дейността си, а 1.6%, че ще прекратят дейността си.

В изследването не са предприятия от секторите: селско, горско и рибно стопанство, финансови и застрахователни дейности, здравеопазване и социална работа, образование, държавно управление и държавно обществено осигуряване.