Зелена светлина за изграждането на нов корпус на ППМГ в Казанлък

Одобреният проект е на стойност 2 000 000 лева


корпус Казанлък

Общински съвет – Казанлък даде зелена светлина за изграждането на нов корпус на ППМГ „Никола Обрешков“ в града. Проектът ще се реализира при конкретни параметри спрямо съществуващата постройка и дворно пространство. Това ще позволи и запазване на идеята за изграждане на зона за спорт.

Новата сграда ще бъде построена на разстояние 5 метра от уличната регулационна линия и съседните поземлени имоти. Съветниците дадоха съгласие в запазеното дворно пространство да бъде определено застроително петно за изграждането на зона за спорт. Тя ще бъде реализирана на разстояние 3 метра от уличната регулационна линия и съседните поземлени имоти.

Предстои следващият етап за реализация на новия корпус – изготвяне на инвестиционен проект и провеждане на обществени поръчки за изграждането му.

Решението е на база одобрението по проекта на общината за „Изграждане на допълнителен корпус на ППМГ „Никола Обрешков“ от Министерство на образованието и науката в началото на 2021 година. Проектът ще позволи преминаването на едносменен режим на обучение на всичките 675 ученици към момента,при максимален достъп до качествено образование на децата по математика, информатика и природни науки с изграждането на нови 12 класни стаи за още 312 ученици.

Одобреният проект на стойност 2 000 000 лева с ДДС безвъзмездно финансиране ще се изпълнява по Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища“ (2020-2022г), Модул 2 „Държавни и общински училища – изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“.

Предвиденото време за реализация е три години, считано от 2021 г.

Вижте още: